Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät naiset ja herrat.

Omasta ja Someron kaupungin puolesta, minulla suuri kunnia viettää arvokasta juhlaa kanssanne, täällä Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa. Isänmaan turvallisuudesta on pidettävä huolta näinkin syvän rauhan aikana. Turvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa myös varautumista pahimpaan. Yleinen asepalvelus on puolustuksemme kulmakivi ja siihen tulemme tukeutumaan vastaisuudessakin. Tekniikka kehittyy ja kansainväliset operaatiot ovat osa valmiuttamme.

Pienen kansakunnan turvallisuus syntyy taidosta ymmärtää maailman muutoksia sekä viisaudesta määrittää siinä oma paikkansa ja politiikkansa. Suomen kansainvälinen asema on vahva. Suomella on hyvät suhteet naapurimaihin ja kaikkiin muihin maailman valtioihin. Ilmastonmuutos, kyberuhat, hajoavat valtiot, köyhyys ja nälänhätä vaikuttavat kaikkien, myös suurvaltojen, turvallisuuteen. Maantieteellisesti kaukana olevat tapahtumat ja ilmiöt voivat heijastua Suomeenkin. Suomella on paljon annettavaa ihmiskuntaa vaivaavien suurten ongelmien kestävässä ratkaisemisessa. Vastuullisuus, ylisukupolvisuus, tasa-arvo ja sivistys muodostavat arvoperustan Suomen oman turvallisuuden varmistamisessa sekä ihmiskunnan isojen kysymysten ratkaisemisessa.

Puolustuksen perustana on vankka maanpuolustustahto, toimiva yhteiskunta, luotettava päätöksenteko ja viranomaisten sujuva yhteistoiminta. Suomalainen kansallisen puolustuksen malli on toiminut ja toimii hyvin. Se nauttii yhä laajasti kansalaisten kannatusta ja on kustannustehokas.

Huoltovarmuus perustuu yhä enemmän eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. On kuitenkin lähdettävä kansallisen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta vahvistavan politiikan ensisijaisuudesta. Huoltovarmuus on turvattava kaikilla elintärkeillä alueilla kuten elintarvike-, vesi- ja energiahuollossa sekä tavara- ja viestiliikenteessä.

Suomen on ajettava entistä ponnekkaammin kestävän kehityksen mukaista ihmiskuntapolitiikkaa: on hidastettava maailman väestönkasvua, hillittävä ilmaston muutosta, tukeuduttava uusiutuviin luonnonvaroihin ja ylläpidettävä luonnon monimuotoisuutta. Kehityspolitiikan on vahvistettava ihmisten ja yhteisöjen itseauttamiskykyä vastata omista asioistaan omassa kulttuurissaan.

Kunnat ja kuntayhtymät järjestävät nykyisin rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita Valtiokonttorin maksaman määrärahan puitteissa. Sotainvalideille on sotilasvammalaissa säädetty oikeus kotona asumista tukeviin palveluihin. Jotta rintamaveteraanit ja sotainvalidit olisivat yhdenvertaisessa asemassa kotona asumista tukevien palveluiden osalta, Sipilän hallitus päätti, että rintamaveteraaneille mahdollistetaan saman sisältöiset kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille sotilasvammalain perusteella syksystä alkaen.

Tänään meillä on kunnia juhlistaa tätä tilaisuutta itsenäisessä Suomessa. Isänmaassa, jonka historia on vaiherikkaudessa vaatinut suunnattomiakin uhrauksia. Haluan esittää lämpimän kiitokseni ja kunnioitukseni kaikille suomalaisille miehille ja naisille. Olemme Teille sodan ajan sukupolville paljosta velkaa.